• osoba fizyczna - dane osobowe, w tym  imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, stan cywilny,
 • osoba prawna – numer KRS/odpis KRS, informacja czy osoba prawna jest cudzoziemcem, oświadczenie dotyczące beneficjentów rzeczywistych osoby prawnej,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej zawierające w swej treści:
  • opis lokalu,
  • potwierdzenie, że prawo do lokalu przysługuje określonym osobom/osobie,
  • informację o braku zadłużenia w płatnościach opłat eksploatacyjnych,
  • informację, że dla danego lokalu nie została założona księga wieczysta i nie ma przeszkód do jej założenia oraz numer księgi wieczystej nieruchomości macierzystej – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla którego chcemy założyć księgę wieczystą,
 • numer księgi wieczystej/odpis z księgi wieczystej jeżeli jest prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • podstawa nabycia nieruchomości, tj.
  • dokument potwierdzający nabycie przez obecnego właściciela danej nieruchomości (np. wypis aktu  notarialnego, przydział prawa do lokalu, postanowienie sądu lub inny),
  • zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia albo nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 1 stycznia 2007 roku,
 • zaświadczenie stwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz, że nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wydaje gmina),
 • zgoda na zbycie/nabycie przedmiotu umowy wyrażona w uchwale odpowiednich organów spółki lub umowa spółki (statut), z treści której wynika, że zgoda taka nie jest wymagana - jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której kodeks spółek handlowych stanowi o konieczności takiej zgody (np. spółka z o.o., spółka akcyjna),
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nie jest zameldowana żadna osoba na pobyt stały lub czasowy (wydaje urząd miasta),
 • oświadczenie/zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu wydane w trybie art. 95 ustawy Prawo bankowe oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

 

Zbycie (np. sprzedaż, darowizna, zamiana) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

Kancelaria Notarialna Magdalena Kujawska Notariusz

ul. Szewska 5 (III piętro), 50-053 Wrocław

NIP: 924 169 90 64 | REGON: 381142383


Godziny pracy:

poniedziałek-piątek 09:00-16:00

 

Inne terminy po uzgodnieniu z sekretariatem Kancelarii

   
tel. +48 71 337 38 08
kom.

+48 502 478 419

e-mail : kancelaria@notariuszszewska5.pl

 

 

Formularz do kontaktu z nami :

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!