Ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaż (nabycie od dewelopera)

 • osoba fizyczna – dane osobowe, w tym imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, stan cywilny,
 • osoba prawna – numer KRS/odpis KRS, informacja czy osoba prawna jest cudzoziemcem, oświadczenie dotyczące beneficjentów rzeczywistych osoby prawnej,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika,
 • numer księgi wieczystej/odpis z księgi wieczystej nieruchomości macierzystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości macierzystej, tj.:
  • dokument potwierdzający nabycie przez obecnego właściciela danej nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu lub inny),
  • zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia albo nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 1 stycznia 2007 roku,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu będącego przedmiotem umowy,
 • rzut lokalu z zaznaczeniem na kondygnacji budynku,
 • rzut pomieszczenia przynależnego do lokalu z zaznaczeniem na kondygnacji budynku,
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem umowy,
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, dla działki na której posadowiony jest budynek z danym lokalem (opatrzony klauzulą, iż stanowi podstawę dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
 • wypis z kartoteki lokali, dla lokalu będącego przedmiotem umowy (opatrzony klauzulą, iż stanowi podstawę dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu lub decyzja o warunkach zabudowy (wydaje gmina),
 • zaświadczenie stwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (wydaje starostwo),
 • zaświadczenie stwierdzające, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz, że nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wydaje gmina),
 • zgoda na zbycie/nabycie przedmiotu umowy wyrażona w uchwale odpowiednich organów spółki lub umowa spółki (statut), z treści której wynika, że zgoda taka nie jest wymagana – jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której kodeks spółek handlowych stanowi o konieczności takiej zgody (np. spółka z o.o., spółka akcyjna),
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • oświadczenie/zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu wydane w trybie art. 95 ustawy Prawo bankowe oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.