Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza, rozszerzenie wspólności ustawowej)

 • dane osobowe stron umowy, w tym  imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • jeżeli przedmiotem umowy ma być konkretna nieruchomość:
  • numer księgi wieczystej/odpis z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia nieruchomości, tj.:
   • dokument potwierdzający nabycie przez obecnego właściciela danej nieruchomości (np. wypis aktu  notarialnego,  przydział prawa do lokalu, postanowienie sądu lub inny),
   • zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nieruchomości przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia albo nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 1 stycznia 2007 roku.