Testament

  • dane osobowe sporządzającego testament – w tym imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania,
  • dane osobowe osób powoływanych do spadku – w tym  imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data i miejsce urodzenia,
  • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu (np. w przypadku nieruchomości – numer księgi wieczystej/odpis z księgi wieczystej).