Poddanie się egzekucji

  • dane osobowe, w tym  imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania,
  • osoba prawna – numer KRS/odpis KRS,
  • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli strona ma być reprezentowana przez pełnomocnika,
  • dokument, z którego wynika zobowiązanie do poddania się egzekucji (np. umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego).