Pełnomocnictwo

  • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa – w tym  imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, stan cywilny,
  • dane osobowe pełnomocnika – w tym  imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania,
  • zakres pełnomocnictwa,
  • numer księgi wieczystej/odpis z księgi wieczystej jeżeli przedmiotem pełnomocnictwa ma być nieruchomość.