Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku

  • dane osobowe – w tym  imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania,
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (jeżeli odpis skrócony aktu zgonu konkretnej osoby został już przedłożony notariuszowi, nie ma potrzeby przedkładana kolejnych odpisów),
  • informacje o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania,
  • informacje o osobach, które już przyjęły/odrzuciły spadek.