Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków jest to dokument sporządzany na
podstawie oceny energetycznej budynku, który określa wielkość zapotrzebowania na energię
niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku
lub jego części. Świadectwo jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Zasady
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zostały określone w ustawie z dnia 29
sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków. Z dniem 28 kwietnia 2023
roku wchodzi nowelizacja wyżej cytowanej ustawy, zgodnie z którą przy sporządzaniu aktu
notarialnego umowy sprzedaży, przedmiotem której będzie budynek, część budynku, lokal
albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zbywca zobowiązany będzie przekazać
nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej. Fakt przekazania odpowiedniego
świadectwa charakterystyki energetycznej będzie odnotowany w akcie notarialnym. W razie
nieprzekazania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku, części budynku,
lokalu albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, notariusz pouczy podmiot
zobowiązany do jego przekazania, o karze grzywny za nieprzekazanie tego dokumentu.
Powyższa nowelizacja jest istotna, nie tylko dla Sprzedającego, na którym ciąży obowiązek
przekazania dokumentu, ale również dla Kupującego, bowiem na nim również będzie ciążył,
w przypadku dalszej odsprzedaży zakupionego budynku, części budynku, lokalu albo
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, obowiązek przekazania na rzecz nabywcy
ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej. A w przypadku, gdy Kupujący nie będzie
dysponował ważnym świadectwem charakterystyki energetycznej – będzie obowiązany
sporządzić nowe świadectwo, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Kolejną zmianą jest forma w jakiej świadectwo może być wydawane. Przed wejściem w życie
nowelizacji, świadectwa były wydawane w formie pisemnej, opatrzone numerem nadanym
w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby
uprawnionej. Od dnia 28 kwietnia 2023 roku świadectwo może być również wydane
w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.
Warto również wspomnieć, że umowa sprzedaży sporządzana u notariusza nie jest jedyną
sytuacją, w której mamy do czynienia z obowiązkiem przekazania świadectwa. W przypadku
zawierania umowy najmu Wynajmujący jest obowiązany dostarczyć Najemcy kopię lub
wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej i za niespełnienie tego zobowiązania
również może zostać nałożona na Wynajmującego kara grzywny.
Orzekanie o grzywnie będzie następowało na podstawie przepisów o postępowaniu
w sprawach o wykroczenia i na chwilę obecną jej wysokość nie jest znana.