Dział spadku

 • dane osobowe, w tym imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, stan cywilny,
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika,
 • prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • numery ksiąg wieczystych/odpisy ksiąg wieczystych dla nieruchomości/ spółdzielczych własnościowych praw do lokali mających założone księgi wieczyste,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli przedmiotem działu spadku jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zawierające w swej treści:
  • opis lokalu,
  • potwierdzenie, że prawo do lokalu przysługuje określonym osobom/osobie,
  • informację o braku zadłużenia w płatnościach opłat eksploatacyjnych,
  • informację, że dla danego lokalu nie została założona księga wieczysta i nie ma przeszkód do jej założenia oraz numer księgi wieczystej nieruchomości macierzystej – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla którego chcemy założyć księgę wieczystą,
 • wartość nieruchomości,
 • wskazanie sposobu spłaty jeśli taka ma nastąpić pomiędzy stronami umowy.