Czynności notarialne

Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w tym:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy darowizny,
  • umowy zamiany,
  • umowy dożywocia
  • umowy deweloperskie,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy spółek prawa handlowego,
  • ustanowienia służebności,
  • hipoteki.
 2. przeprowadza procedurę spadkową kończącą się wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia i/lub europejskiego poświadczenia spadkowego,
 3. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 4.  sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 5. doręcza oświadczenia,
 6. spisuje protokoły (np. zgromadzeń spółek prawa handlowego, zebrań wspólnot mieszkaniowych, posiedzeń różnych organów),
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów/aktów notarialnych,
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych

Na żądanie strony notariusz może dokonać ww. czynności w języku obcym,  korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.


Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 1. W razie otrzymania od Państwa obecnie lub w przyszłości informacji stanowiących dane osobowe Notariusz Magdalena Winiarska będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
 2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.
 4. Notariusz będzie przekazywała Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
 5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
 8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariuszszewska5.pl.
 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.