Akt poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD)

  • dane osobowe osób biorących udział w czynności, w tym imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania,
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (wydaje urząd miasta),
  • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),
  • akty stanu cywilnego spadkobierców:
    • odpisy skrócone aktów urodzenia,
    • odpisy skrócone aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński).